Διασφάλιση ολικής ποιότητας – Προστασία του περιβάλλοντος