Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί

Η εταιρεία Θ, ΜΑΥΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. έχει αναλάβει κι φέρει εις πέρας με επιτυχία σειρά εξειδικευμένων έργων υψηλών απαιτήσεων στους λιγνιτικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς ΑΗΣ Καρδιάς και ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου ΚΟΖΑΝΗΣ της ΔΕΗ Α.Ε. Η διασφάλιση της ποιότητας και τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας είναι πάντοτε η βασική προτεραιότητα.

Από το 1988 μέχρι και σήμερα έχουμε αναλάβει την υλοποίηση περισσότερων από 75  εξειδικευμένων έργων υψηλών τεχνικών απαιτήσεων  συνολικού προϋπολογισμού 12.663.753 €. Τα έργα υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο διαφόρων συμβάσεων με εργοδότη την ΔΕΗ Α.Ε. Σήμερα λειτουργούν με απόλυτη επιτυχία.

Συνοπτικά το αντικείμενο δραστηριότητας περιλαμβάνει:

Καθαρισμός αυλοτοιχωμάτων εσωτερικά των λεβήτων

Kαθαρισμός αυλοτοιχωμάτων εσωτερικά των λεβήτων από τα πρανή στο ύψος της τεφρολεκάνης μέχρι και το ύψος των +39 μέτρων


Συντηρήσεις πυροδομών καυστήρων

Συντηρήσεις πυροδομών καυστήρων που αφορούν την αποξήλωση σαθρών πυρίμαχων τμημάτων και επανατοποθέτηση πυρίμαχων επενδύσεων


Συντήρηση διατάξεων καυστήρων

Επεμβάσεις συντήρησης και καθαρισμού διατάξεων καυστήρων και αντικατάσταση φθαρμένων πυρίμαχων σωλήνων (προβόλων) καυστήρων


Συντηρήσεις υπερθέρμου και αναθέρμου λεβήτων

Καθαρισμός με πεπιεσμένο αέρα και κρουστικές διαδικασίες των σκληρών επικαθίσεων από τις σωληνώσεις υπέρθερμου και ανάθερμου των λεβήτων στα διάφορα επίπεδα αυτών


Συντήρηση τεφρολεκανών

Καθαρισμός και επισκευή τεφρολεκανών

Αναθωρακίσεις μύλων λιγνίτη και συστήματος ανακυκλοφορίας.

Οι εργασίες αφορούν το κυρίως τμήμα των μύλων, το φορείο καθώς και επεμβάσεις για την αποκατάσταση της λειτουργικότητας στους αγωγούς κατάθλιψης και ανακυκλοφορίας των μύλων. Περιλαμβάνονται αποξηλώσεις φθαρμένων μεταλλικών φοδρών, λαμών στεφανιών και αντικατάσταση τους με νέα. Επισκευές στον άξονα και στα οδηγητικά πτερύγια (dumper) στην ανακυκλοφορία των μύλων.


Επεμβάσεις στους αγωγούς τροφοδοσίας λιγνίτη

Συντήρηση και αποκατάσταση της λειτουργικότητας των μύλων τροφοδοσίας λιγνίτη. Περιλαμβάνεται η τοποθέτηση επιγομωμένων μεταλικών ελασμάτων από την οροφή των μύλων έως και τους καυστήρες του λέβητα.


Συντήρηση καυστήρων λεβήτων ασθενούς και ισχυράς τροφοδοσίας

Περιλαμβάνονται εργασίες συντήρησης καυστήρων λεβήτων ασθενούς και ισχυράς τροφοδοσίας και αποκατάσταση της λειτουργικότητας.


Αναθωρακίσεις στροφείων μύλων λιγνίτη – Αναγομώσεις

Αντικατάσταση φθαρμένων πλακών θωράκισης στροφείων, αντικατάσταση περιμετρικής στεφάνης, αναγομώσεις με ειδικά σκληρά ηλεκτρόδια, Ζυγοσταθμίσεις

Συστήματα διαχείρισης και αποκομιδής τέφρας

Εξάρμωση παλαιών κυκλικών τομέων

Το αντικείμενο περιλαμβάνει το άνοιγμα της θυρίδας στην οροφή του κελύφους των προθερμαντών, την αποκοχλίωση των παλαιών τομέων, το τρόχισμα της ηλεκτροσυγκόλλησης συγκρατήσεως των τομέων από τα πλευρικά τοιχώματα της σιδηροκατασκευής, την ανάρτηση των τομέων και την μεταφορά τους, την συναρμολόγηση τους και την τοποθέτηση τους στον προθερμαντή.


Επισκευή συστήματος στεγανοποίησης – Ρύθμιση διακένων

Αφορά την αποξήλωση φθαρμένων λαμαρινών (στεγανοποιητικά) και την αντικατάσταση τους με νέες. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η αντικατάσταση των φθαρμένων χτενιών και στις δύο πλευρές των LUVO (θερμή και ψυχρή) καθώς και αποκατάσταση των προεξοχών για τα χτένια που ήδη υπάρχουν. Εφαρμόσθηκε ρύθμιση αξονικών και ακτινικών διακένων και στα δύο LUVO αφού προηγήθηκε η επισκευή των μηχανισμών τους.

75

Έργα σε λιγνιτικούς ατμοηλεκτρικούς σταθμούς

12.663.753

Προϋπολογισμός έργων

Πορτοφόλιο Εργων

Πίνακας Εργων

Πολυμέσα