Συντηρήσεις επισκευές και βελτιώσεις εκσκαφών και αποθετών ορυχείου πεδίου Καρδιάς